Văn bản pháp lý

GIẤY PHÉP CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

Các văn bản pháp lý liên quan khác

Luật bưu chính số 49/2010/QH12

NĐ 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật bưu chính.

QĐ 02/2007/QĐ-BBCVT về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát.

TT 01/2007/TT-BBCVT hướng dẫn một số nội dung về dịch vụ bưu chính do bưu chính Việt Nam cung ứng.

TT 02/2012/TT-BTTTT quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.