DỊCH VỤ BẢO HIỂM

DỊCH VỤ BẢO HIỂM

DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN

Là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển. Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “bảo hiểm phí”

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, HLP phải bồi thường cho người mua bảo hiểm (người gửi vận đơn) giá trị tương đương với giá trị mệnh giá mà vận đơn đã mua bảo hiểm.

Giá trị khai tối đa:

- Chứng từ là 10,000,000 đồng/vận đơn.

- Hàng hóa là 100,000,000 đồng/vận đơn.

- Giá trị khai bảo hiểm không được vượt quá giá trị thật của hàng hóa (đồng/vận đơn).